سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا فانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
رامین سلامت دوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
احد ایازی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
نسیم صدیق – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر پروبیوتیک بیوپلاس ۲ب، بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون بوقلمون ، آزمایشی با ۷۲ قطعه جوجه بوقلمون در ایستگاه تاتار انجام شد. طرح آزمایشی عبارت از فاکتوریل ۴X2 بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۴ جیره غذایی بر اساس توصیه NRC (1994) برای بوقلمون های ۱۶-۲۰ هفتگی تنظیم گردید جیره ها از لحاظ انرژی و پروتئین یکسان بود و فقط از نظر میزان پروبیوتیک متفاوت بودند (شاهد، ۰/۰۵، ۰/۱۰، ۰/۱۵ درصد) که به گروه های مختلف تغذیه شد. نتایج حاصل از تجزیه داده ها نشان داد که اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک، جنس و اثر متقابل آنها بر روی کلسیم، کلسترول و تری گلیسیرید خون غیر معنی دار است. ولی میزان پروتئین، کلسترول، تری گلیسیرید و کلسیم خون جوجه بوقلمون ها در دوره های مختلف خونگیری (۱۵۰ روزگی و ۱۵۰ روزگی) تفاوت معنی داری داشتند.