سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده زهرا حسینی تشنیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی
منوچهر حیدرپور – استاددانشگاه صنعتی اصفهان
سیدسعید اسلامیان –

چکیده:

سرریزمثلثی بدلیل افزایش طول موثر کارایی بیشتری نسبت به سرریز مستقیم دارد دراین مقاله با استفاده ازمدل ازمایشگاهی پرده های هادی دربالا دست سرریز مثلثی ۴۵درجه با تعداد ضخامت و آرایشهای مختلف متصل شده و تاثیر آنها برضریب دبی جریان مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که به ازای دبی عبوری یکسان دربرخی مدلها با حضور پره هادی نسبت به سرریز ساده ضریب دبی می تواند به میزان ۱۶/۲% افزایش یابد بکارگیری پره هادی با ضخامت بیشتر تاثیر کمتری برافزایش ضریب دبی دارد حتی دربرخی موارد باعث کاهش آن میشود.