سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم شیرزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
شهرام صداقت حور – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
داود هاشم آبادی –

چکیده:

امروزه ازبیشترفیکوس ها و مخصوصا فیکوس بنجامین بعنوان گیاه آپارتمانی استفاده می شود این گیاه از جمله گیاهان آپارتمانی پرمصرف درایران و جهان می باشد راحت ترین و ارزان ترین روش تکثیر این گیاه قلمه است و ریشه دارکردن قلمه های آن نیاز به تیمارهای خاصی از جمله اکسین و بسترمناسب دارد بدین منظور این مطالعه درقالب آزمایش فاکتوریل برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور درسه تکرار انجام شد که فاکتوراول غلظت های مختلف اکسین مصنوعی IBA شامل ۰و۲۰۰۰و۴۰۰۰و۶۰۰۰ پی پی ام بود و فاکتوردوم بستر ریشه زایی شامل ماسه پرلیت و مخلوط ماسه و پرلیت به نسبت حجمی مساوی بود صفاتی ازقبیل درصد قلمه های ریشه دار شده میانگین طول ریشه وزن تروخشک ریشه مورد ارزیابی قراگرفت براسا سنتایج بدست آمده درترکیب تیماری ۴۰۰۰ پی پی ام IBA+پرلیت و ۶۰۰۰ پی پی ام IBA +ماسه درصد ریشه زیایی بیشتر بود