سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الفت خاکپور – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
جلیل خارا –
سروش کارگرخرمی –
عبداله حسن زاده –

چکیده:

مطالعات نشان میدهد که افزایش اشعه UV-B می توانداثر زیان باری برفرایندهای فیزیولوژیکی و رشد تعدادی از گونه های گیاهی داشته باشد دراین تحقیق اثر UV-B روی پارامترهای رشیدی و همچنین قند محلول گیاه کتان مورد مطالعه قرار گرفت گیاهان مورد نظر در گلدان کاشته شدند و قبل از تیمار UV-B به مدت ۶ هغته با محلول هوگلند ابیاری شدند بعد از مدت ۸ روز و هرروز ۱۵ دقیقه تحت تیمار UV-B قرارگرفتند آنالیز داده ها از طریق نرم افزار SPSS انجام شد نتایج نشان داد UV-B وزن تر ریشه واندام هوایی و همچنین طول ساقه و ریشه را کاه شداده است همچنین میزان قند محلول در برگ و ریشه گیاهان تحت تیمار در مقایسه با گیاهان شاهد به طور معنی داری کاهش یافت.