سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام کمرکی – ارومیه دانشگاه ارومیه گروه زیست شناسی
جلیل خارا –

چکیده:

در میان میکروارگانیسم های خاک قارچهای میکوریزایی تنها موجوداتی هستند که می توانند یکارتباط مستقیم بین خاک و ریشه گیاهان برقرار کنند این قارچها قادرند بسیاری از گیاهان را در برابر شرایط تنشی از قبیل پرتوهای فرابنفش مقاوم سازند پرتو UV-B 315-280 نانومتر یکی از سه طیف پرتوفرابنفش می باشد انتظار می رود که تخریب لایه اوزون استراتوسفر باعث افزایش پرتو UV-B در بیوسفر شود گیاهانبیش از سایر موجودات در معرض این اشعه قرار دارند گیاهان گوجه فرنگی با سه گونه از قارچهای میکوریز شامل Glomus etunicatum Glomus verusiform و Glomus intraradices تلقیح شدند گیاهان در مرحله هفت برگی بصورت متناوب در دوره های ۱۵ دقیقه ای به مدت دو هفته د رمعرض پرتوفرابنفش قرارگرفتند درصد کلونیزاسیون ریشه اندازه گیری شد دراین مطالعه محتوای قند درهمه تیمارها اندازه گیری شد.