سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جوانشیر روحپرور – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
محمدسعید تدین – دکتری باغبانی
حمید صادقی – دکتری زیست شناسی گیاهی
بهنام بهروزنام جهرمی –

چکیده:

رشته کوه زاگرس مهمترین رویشگاه طبیعی بادام وحشی Amygdalus scoparia Spach درایران میباشد به منظور توسعه جنگلهای طبیعی انتقال صفات ژنتیکی مطلوب به ارقام اهلی بادام و نیز پیوند ارقام اهلی نیازبه تکثیر بادام وحشی توسط بذر می باشد اما بذر این گیاه برای جوانه زنی با مشکل خفتگی مواجه است برای اطمینان از زنده بودن بذر آزمون تعیین زیوایی بذر با استفاده از محلول تری فنیل تترازولیوم کلراید ۱ درصد نشان داد که ۱۰۰ درصد بذرها زنده بودند جهت برطرف کردن خفتگی بذرهای خشک دارای اندکارپ پس از پرتودهی با پرتوگاما با شدتهای ۳و۶و۹و۱۲و۱۵ کیلوراد و با سرعت پرتودهی ۲۵ راد برثانیه از منبع کبالت ۶۰وبادرنظر گرفتن تیمارشاهد شستشو و ضدعفونی شده و به مدت ۲۴ساعت درمحلول اسید جیبرلیک به غلظت های ۲۰۰و۴۰۰و۶۰۰و۸۰۰و۱۰۰۰ پی پی ام و تیمارشاهد درآب مقطر خیسانده شدند و آنگاه بذرها به ژرمیناتور دردمای ۱± ۲۲ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۲±۸۰ و درتاریکی منتقل شدند. نتایج بدست آمده دراین پژوهش نشان داد که تیمار بذرها با پرتوگاما و اسید جیبرلیک اثرمعنی داری برشاخصهای جوانه زنی داشت.