سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امراله نبی گل – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر گروه باغبانی ابهر
ابوالفضل اصغری – دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طأیعی دانشگاه تهرا کرج

چکیده:

انار یکی از میوه های شناخته شده است که کشت و کار آ در ایرا و خاورمیانه از سابقه بسیار طولانی برخوردار است. این میوه بدلیل خواص بی نویر آ در سیستم عصأی و ارزش غذایی اش معروف است. مقدار زیاد آنتوسیانین انار خواص درمانی آنرا از قأیل: ضد فشار خو خواص آنتی اکسیدانی و کاهک صدمه به کأد و جگر را افزایک داده است. در زندگی مدر امروزی استفاده از ترکیأات طأیعی بدلیل سودمندی آنها در سلامتی افراد باعث افزایک تولید و مصرف میوه های برش یافته تازه مانند دانه های انار شده است. با وجود این عملیات مکانیکی که در طی پروسه آماده سازی آنها انجام می شود باعث خسارت به بافت های میوه می شود که عمر آنها را کوتاه می سازد. در این مطالعه آزمایشی با استفاده از پرتودهی با نور ماوراء بنفک در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه تهرا بمنوور افزایک میزا ماندگاری دانه های انار و کیفیت خوراکی آنها انجام شد و تیمار نور فرابنفش UV-C در ۴ شدت ۰،۰/۵،۳،۶ کیلوژول بر متر مربع و با ۳ تکرار برای هر تیمار استفاده شد. نتایج نشا داد که تیمار فرابنفک اثر معنی داری در سطح احتمال ۵ درصد بر کاهش میزا پوسیدگی قارچی و میزان اسیدیته قابل تیتراسیون و مواد جامد محلول دارد. پرتوتابی با نور ماورا بنفش تغییر معنی داری در میزا محتوای رطوبتی آنتوسیانین و pH شاخ رسیدگی آریل های انار نداشت. نتایج این آزمایک نشا می دهد که نور فرابنفک پتانسیل جایگزینی بجای مواد شیمیایی بشصوص قارچ کک ها را در نگهداری دانه های انار دارد.