سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا ناطق – دانشجوی کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزا
کیومرث بخش کلارستاقی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلبهار
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلبهار
نیما قدیری – دانشجوی کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزا

چکیده:

بمنظور ارزیابی تاثیر پرایمینگ بذر بر روی مولفه های جوانه زنی گیاه سرخارگل آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انجام شد. نمکهای مختلف (هیدروپرایم، کلرو سدیم، کلرو پتاسیم، نیترات کلسیم، نیترات پتاسیم و شاهد) و سه زمان (۴ و ۸ و ۱۲ ساعت) تیمارهای آزمایش را تشکیل دادند. تجزیه واریانس آزمایش مشخص نمود که اثرات نمک، مدت زمان پرایمینگ و برهمکنش نوع نمک × مدت زمان پرایمینگ بر روی تمامی صفات کاملا معنی داری بود. نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثرات اصلی نمک مشخص نمود که کلیه نمکها بر روی مولفه های جوانه زنی اثر مثبت و بهتر از شاهد داشتند و نیترات کلسیم و کلرور سدیم در بین نمکهای مورد مطالعه به ترتیب بیشترین و کمترین اثرات مثبت را داشتند. همچنین نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثرات اصلی مدت زمان پرایمینگ مشخص نمود که هر چه مدت زمان پرایمینگ افزایش می یابد اثر نمکها بر روی مولفه های جوانه زنی بهبود می یابد. از مقایسه میانگین برهمکنش نوع نمک×مدت زمان پرایمینگ مشخص شد که در اکثر نمکها با افزایش مدت زمان پرایمینگ تاثیر بر روی مولفه های جوانه زنی بهتر می شود. ارزیابی همبستگی صفات مورد ارزیابی نیز نشان داد که بین کلیه صفات مورد مطالعه اثرات کاملا مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از این آزمایش در کل نشان داد که پرایمینگ بذر باعث بهبود مولفه های جوانه زنی شده که این امر در نهایت باعث بهبود استقرار گیاهچه، یکنواختی و سرعت سبز شدن می شود.