سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریسا هادی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وحیده پیام نور – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرشید قادری فر – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
جهانگیر محمدی – دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

یافتن راه کارهای نوین با هدف به دست آوردن نهال های با صفات رویشی برتر می تواند گامی مفید در جهت مدیریت بهینه نهالستان باشد. بدین منظور بذور بلند مازو به طور تصادفی از ده درخت در طرح جنگلداری الگنده در سال ۱۳۸۸ جمع اوری و پس از اعمال تیمار نیترات پتاسیم با غلظت های ۱ و ۱/۵ و ۳ درصد با دو مدت زمان خیساندن یک روز و چهار روز برای هر غلظت و آب با مدت خیساندن ۱۲ و ۲۴ و ۴۸ ساعت طی طرح ازمایشی بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار ۳۰ تایی کاشته شدند. بذور جوانه زده یکسال مورد مراقبت قرار گرفتند و شاخص های رویش قطری، ارتفاعی و وزن خشک اندازه گیری و ثبت گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تفاوت معین داری بین بذور تیمار شده در مقایسه با گروه کنترل وجود دارد (۰/۰۰۵˂p)، همچنین بیشترین مقدار شاخص های رویش قطری (۵/۹۳)، ارتفاعی (۴۴/۷۳) و وزن خشک (۳۲/۹۶) نهال ها در تیمار اسمزی نیترات پتاسیم ۱/۵% به مدت یک روز بدست آمد. و به طور کلی استفاده از محلول اسمزی نیترات پتاسیم برای تهیه نهال های با ویژگی های رویشی برتر توصیه می شود.