سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میثم جانباز – دانشجوی علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالقیوم قلیپوری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سدابه جهانبخش – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی تغییرات پروتئین های برگ گندم تحت تنش شوری در رقم سرداری آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی با چهار سطح شوری و چهار سطح پرایم به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل پرایم با ازتوباکتر، پرایم با Nacl ترکیب پرایم با ازتوباکتر Nacl و عدم پرایم در چهار سطح شوری صفر و ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولر انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پرایم کردن بذور باعث افزایش پروتئین برگ گندم یم شود، به خصوص پرایم کردن بذر و باکتری های محرک رشد. بررسی ها نشان داد که با افزایش شوری میزان پروتئین برگی نیز افزایش می یابد که می توان آن را به ایجاد مقاومت به شوری در گیاه نسبت داد. همچنین پرایم کردن بذور نیز باعث افزایش میزان پروتئین برگ شد. که بیشترین میزان پروتئین در ترکیب پرایم ازتوباکتر و کلرید سدیم دیده شد.