سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محدثه لطیف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محمدعلی ابوطالبیان – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان، گروه زراعت و اصلاح نباتات
محسن زواره – استادیار دانشگاه گیلان، گروه زراعت و اصلاح نباتات
محمد ربیعی – عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

این تحقیق به منظوربررسی پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات زراعی نوعی لوبیا به عنوان کشت دوم بعد از برداشت برنج طی طرح آزمایشی کرت‌های خرد شده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات برنج رشت اجرا گردید. در کرت‌های اصلی تاریخ کاشت (۲۰مرداد،۳۰مرداد و۹ شهریور) و در کرت‌های فرعی تیمار‌‌های پرایمینگ در چهار سطح بدون پرایم (شاهد)، پرایم با محلول‌های اوره، سولفات روی و آب معمولی منظور گردید. در این تحقیق صفاتی چون تعداد شاخه فرعی، شاخص سطح برگ در مرحله گلدهی و عملکرد بیولوژیک اندازه‌گیری شد. نتایچ نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر تعداد شاخه فرعی در سطح یک درصد معنی‌دار شده است در هر سه تاریخ کاشت تیمار‌های پرایم توانسته‌اند شاخص سطح برگ در مرحله گلدهی را نسبت به شاهد بهبود دهند. تیمار‌های پرایم همچنین باعث افزایش عملکرد بیولوژیک شده‌اند، ضمن اینکه تاخیر در کاشت باعث کاهش این صفت شده‌است.