سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رباب غلامعلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سعید سعیدی پور – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
روزبه فرهودی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کدوی تخم کاغذی تحت شرایط تنش شوری، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر انجام گرفت. فاکتور اول تیمارهای پرایمینگ بذر و فاکتور دوم سطوح شوری بود. بذور کدوی تخم کاغذی به مدت ۲۴ ساعت در محلول های پرایمینگ شام لپلی اتیلن گلیکول(۱۵ و ۲۵%)، نیترات پتاسیم(۰/۳۵ و ۰/۲۵ مول بر لیتر) و آب مقطر (هیدرو پرایمینگ) خیسانده شدند. بذور پرایم نشده بعنوان شاهد در نظر گرفته شدند و اعمال تنش شوری با محلول کلرید سدیم با هدایت الکتریکی ۰، ۴، ۸ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر صورت گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنش شوری سبب کاهش درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن تر گیاهچه و افزایش میانگین زمان جوانه زنی شد و پرایمینگ بذور کدوی تخم کاغذی توسط آب مقطر (هیدروپرایمینگ) سبب افزایش وزن تر گیاهچه، طول ساقه چه، ریشه چه و کاهش میانگین مدت جوانه زنی در مقایسه با سایر تیمارهای پرایمینگ بذر تحت تنش شوری شد. کلمات کلیدی: