سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیه کرمی چمه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ر
فهیمه رضاپوریان قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد بذور گیاه ماش در شرایط تنش شوری در سال ۱۹۳۱ آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه دانشگاه رامین انجام گرفت . فاکتور اولسطوح پرایمینگ بذر با محلول نیترات پتاسیم ۰درصد( و / ۰/۱،۰ و ۲ ( فاکتور دوم سطوح شوری با هدایت الکتریکی ۰٫۱ ۲و ۹( دسی زیمنس بر متر بود. تنش ،۰،۱( شوری سبب کاهش درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه، وزن تر ریشه چه و ساقه چه و وزن خشک ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه ماش شد. نتایج نشان داد که پرایمینگ بذرماش با محلول نیترات پتاسیم در شرایط تنش شوری سبب بهبود هریک از صفات فوق گردید