سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی غفاری – کارشناس ارشد آبیاری زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

چکیده:

تیمارهای آماده سازی بذور یکی از ارزان ترین راه های بهبود استقرارگیاهچه محسوب می گردد. استفاده از این روش در کشورهای در حال توسعه می تواند خطر از دست رفتن محصول را در شرایط نامساعد به حداقلرساند و در مواردی باعث افزایش محصول گردد. در این آزمایش تاثیر پرایمینگ بذر با استفاده از کلرید پتاسیم بر سرعت سبز شدن در گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت که در آن از سه غلظت ۰ و ۲ و ۵ درصدکلرید پتاسیم استفاده شد و از بذرهای بدون خیساندن هم به عنوان شاهد در آزمایش استفاده شد. بالاترین سرعت سبز شدن مربوط به تیمار ۰ درصد بوده که البته اختلاف معنی داری با تیمار ۲ درصد نداشت ولی با۵ درصد اختلاف معنی دار نشان داده شد. از طرفی سرعت سبز شدن هر سه تیمار پرایم شده ، از بذر بدون خیساندن بیشتر بود که نشان می دهدفرایند خیساندن به طور کلی باعث آماده سازی بذر برای جوانه زنی وافزایش سرعت سبز شدن و یکنواختی سبز شدن بذرها می شود.