سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سمیه حسن زاده کهل سفلی – دانشجویکارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
قدیر طاهری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادنیشابور
جمشید مهرزاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادنیشابور

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر محلولهای مختلف پرایمینگ بذربرشاخصهای جوانه زنی و فیزیولوژیکی ذرت فوق شیرین رقم BASIN درشرایط متفاوت شوری آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کامل تصادفی با ۳تکرار اجرا شد بدین منظور بذورذرت با محلولهای پرایمینگ کلرید پتاسیم ۲ درصد نیترات پتاسیم ۳۰ گرم درلیتر پلی اتیلن گلایکول ۸۰۰۰ ۱۰ درصد دی هیدروژن پتاسیم فسفات ۱ درصد به همراه شاهد دردمای ۲۰درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ساعت تیمار شدند بذور دردرون پتری دیش و به روش بین کاغذی قرارگرفته و با محلوهایی با غلظت NaCl متفاوت ۰و۵۰و۱۰۰و۱۵۰mM آبیاری شدند تجزیه داده ها بیانگر آن است که پرایمینگ شاخص های جوانه زنی طول ساقه و طول ریشه و آنتیاکسیدان های آسکوربات پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز تاثیر معنی داری داشته است