سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه کریم زاده فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محمدجواد روستا – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس
مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد فسا

چکیده:

یکی از روشهای افزایش تحمل گیاهان به تنش ها پرایمینگ پیش تیمار بذرها قبل از کاشت می باشد به منظور بررسی اثرپرایمینگ و سطوح مختلف شوری برعملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم چمران آزمایشی بصورت فاکتوریل با دوفاکتور قالبطرح کاملا تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرارگرفت دراین آزمایش تاثیر پرایمینگ بذر با محلول سولفات منگنز ۰/۲ درصد و ۰/۴ درصد و سطوح مختلف شوری آب آبیاری ۰و۴و۸و۱۲ دسی زیمنس برمتر برعملکرد و اجزای عملکرد مورد مطالعه قرارگرفت این پژوهش بصورت گلخانه ای انجام گرفت پس ازکاشت بذورپرایم شده آبیاری با چهارسطح شوری انجام شد و رطوبت خاک درطول دوره آزمایش درحد ۷۵درصد حدظرفیت مزرعه نگهداشته شد درزمان برداشت عملکرد و اجزای عملکرد اندازه گیری شد نتایج بدست آمده با کمک نرم افزار آماری MSTATC تجزیه و تحلیل و واریانس گردید و میانگین ها با ازمون چنددامنه ای دانکن درسطح ۵ درصد مقایسه شدند.