سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام علی آبادی – کارشناس ارشد بخش تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال اصفهان
محمود لطفی – استادیار گروه باغبانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مهرداد جناب – کارشناس ارشد بخش تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال اصفهان
الهام قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی اثرات محلول و پتانسیل های اسمزی مختلف بر سرعت، درصد و یکنواختی جوانه زنی بذور فلفل تیمار پرایمینگ درقالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار و بر اساس آزمایش فاکتوریل مقایسه گشت. در آزمایش اول بذور فلفل به مدت شش روز در پنج محلول اسموتیک پلی اتیلن گلیکول، مانیول، نیترات پتاسیم، فسفات دی هیدروژن پتاسیم و ترکیب دو نمک در شش سطح پتانسیل اسمزی ۱- تا ۱/۵- مگا پاسکال و در آزمایش دوم بذور فلفل به مدت ۱۴ روز در پنج محلول سولفات منیزیم، کلرید سدیم، فسفات دی هیدروژن پتاسیم، نیترات پتاسیم و ترکیب دو نمک فسفات دری هیدروژن پتاسیم و نیترات پتاسیم با چهار پتانسیل اسمزی ۱- و ۱/۳- و ۱/۵- و ۱/۷- مگا پاسکال همراه با هوادهی قرار گرفتند. در آژمایش اول اندکی درصد جوانه زنی کاهش یافت، جوانه زنی یکنواخت نبود و بیشترین سرعت جوانه زنی در تیمار نمک ها بود که چهار روز جوانه زنی را جاو انداخت، ولی در آزمایش دوم بهترین درصد جوانه زنی مربوط به تیمار نیترات پتاسیم و سولفات منیزیم بود، جوانه زنی بذور فلفل در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد به ویژه در تیمار نیترات پتاسیم به طور متوسط ۶ روز جلو افتاد، و در کل بهترین نتایج مربوط به تیمار نیترات پتاسیم بود.