سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهمن امان پور بالانجی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مح
محمد صدقی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی
محمدرضا سلامت بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مح
جواد بخشی – دانشجوی دکتری رشته زراعت-فیزیولوژی دانشگاه تبریز

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذور با عصاره جلبک دریایی (مارمارین) بر روی بذور تازه لوبیا در شرایط شور به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار در آزمایشگاه انجام شد. عامل اول سطوح پرایمینگ شامل صفر و ۲/۵ و ۵ و ۷/۵ و ۱۰ درصد حجمی از عصاره خالص بود. عامل دوم سطح شوری صفر و ۶۰ و ۱۲۰ میلی مولار نمک NaCl بود. نتایج حاصل نشان داد که اثر پرایمینگ بر روی تمام صفات اندازه گیری شده به جز ورن خشک ساقه چه معنی دار گردید. اثر شوری نیز در صفات اسرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و وزن خشک ریشه چه معنی دار گردید. اثر متقابل دو عامل نیز بر روی صفت وزن خشک ریشه چه معنی دار بود. با افزایش غلظت عصاره از میانگین صفات اندازه گیری شده کاسته شد. این رونددر سطوح مختلف شوری نیز دیده شد. به نظر می رسد که غلظت های بالای این ماده اثر بازدارنده بر جوانه زنی و رشد گیاهچه دارد.