سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
اکبر توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
رضا فتوت – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان

چکیده:

اسید سالیسیلیک (SA) متعلق به گروهی از ترکیبات فنلی است که در بیشتر گونه های گیاهی یافت می شود. به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذور با اسید سالیسیلیک بر پاره ای از صفات جوانه زین در ژنوتیپ های برنج تحت تنش شوری، تحقیقی به صورت آزمایش فاکتوریل رد قالب طرح بلوک تصادفی با ۳ تکرار رد سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه زنجان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل ۷ رقم برنج ( قائم، مازندران، فجر، سپید، ندا، نعمت، سنگ طارم) سه سطح پرایمینگ با اسید سالیسیلیک ( صفر و ۱۲۰۰ و ۶۰۰ میکرومول) و دو سطح ( تنش شوری و عدم تنش شوری) بود. نتایج آزمایش نشان داد که تنش شوری درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه و تعداد ریشه چه را کاهش داد. و همچنین سطح ( ۱۲۰۰ میکرومول) اسید سالیسیلیک باعث کاهش طول ریشه چه ، ساقه چه، تعداد ریشه و درصد جوانه زنی شد. اثر متقابل سه گانه ژنوتیپ، پرایمینگ اسید سالیسیلیک و تنش شوری بر صفات طول ساقه چه، طول ریشه چه و تعدا ریشه در سطح ۱% معنی دار بود. ارقام سنگ طارم، ندا و فجر بیشترین درصد جوانه زنی را از خود نشان دادند.