سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا فضل زاده – استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز
امین کاوه – دانشجویMBAدانشگاه تبریز
فرهاد یوسفی مجد – دانشجوی MBAدانشگاه تبریز

چکیده:

یکی ازمحوری ترین مسائل پیشروی صاحبنظران حوزه مدیریت رسیدن به توسعه ازطریق کسب مزیت رقابتی درعرصه بین الملل مساله ترغیب بنگاه های داخلی به نوآوری است نوآوری درتحقیقات گذشته اززوایای مختلفی مورد بررسی قرارگرفته است و عوامل موثربرآن از دیدگاه های مختلف مطالعه شده اند از این میان میتوان به تاثیر تکنولوژی دانش کسب شده ازبازار و دانش معماری اشاره کرد دراین تحقیق براساس دیدگاه صاحبنظرانی همچون بارت و ابستفلد که پیرامون نوآوری و شبکه بحث می کنند به بررسی نقش نوع شبکهه برنوع نوآوری می پردازیم و پیوندهای نهان بین این دو مقوله را اشکارمی نماییم درنهایت براساس یافته های این مطالعه به ارایه راهکارهایی درجهت بکارگیری شبکه متناسب با هدف سازمان و نتیجتا ارتقای نوآوری می پردازیم