سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا واعظی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
اعظم حسین شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
پرویز عبدی نژاد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

پخش سیلاب روشی موثر جهت جلوگیری از فرسایش و تخریب منابع طبیعی و تغذیه آبخوان ها در مناطق خشک و نیمه خشک تلقی می گردد. با توجه به اینکه پخش سیلاب بر بافت، ماده آلی و ساختمان خاک اثر می گذارد، فراهمی آب گیاه نیز دستخوش تغییر می شود. برای این منظور تغییرات آب قابل دسترس در سه عرصه پخش سیلاب به همراه عرصه شاهد (بدون پخش)، در ایستگاه پخش سیلاب قره چریان در سال ۱۳۸۸ بررسی شد. نتایج نشان داد مقدار آب قابل دسترس گیاه به طور معنی دار (۰۰۱/۰ p<) در عرصه های پخش نسبت به شاهد کاهش یافت. این نتیجه بدلیل ترسیب مواد معلق موجود در سیلا ب ها بود که باعث افزایش ذرات رس و کاهش ذرات شن در عرصه های پخش گردید