سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
محمدرضا جوادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
مهدی وفاخواه – استادیار دانشکده من به تعطیلی تربیت مدرس نور
شعبانعلی غلامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

در این پژوهش سعی شده است و اثرات پخش سیلاب بر نفوذپذیری خاک عرصه پخش سیلاب در مقایسه با مناطق غیر پخش (شاه) مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور هفت کانال اولیه از شبکه پخش سیلاب انتخاب و هر یک از کانال‌ها به سه قسمت مساوی تقسیم گردید. اندازه‌گیری از وسط هر سه قسمت از کانال‌های پخش و به تکرار سه مرتبه به صورت گرفت. در بین کانال‌های پخش قطعات که در آن‌ها سیلاب پخش نشده بود به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. از مناطق شاه نیز مانند منطقه پخش سیلاب نیز مقدار نفوذ اندازه‌گیری گردید. از روش تجزیه واریانس (ANOVA) و سازمان‌های دانکن برایبرسسی نفوذپذیری در مناطق پخش و از آزمون مقایسه میانگین T-test برای بررسی تغییرات نفوذپذیری در عرصه پخش و شاهد استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد که در بین کانال‌های پخش اختلاف معنی داری از نظر نفوذپذیری مشاهده نگردیده است و مقایسه مناطق شاهد نسبت به عرصه پخش سیلاب نشان می‌دهد که اثر پخش سیلاب در میزان نفوذپذیری در سطح یک در صد کاهش معنی‌داری داشته است.