سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعلی مروجی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
ناصر هنرجو – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
احمد جلالیان – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

یکی از راه حل های مناسب و کارآمد برای بهینه سازی استفاده ازرواناب به ویژه درمناطق خشک و نیمه خشک استفاده ازشبکه های پخش سیلاب می باشد که ضمن کاهش خسارت ناشی از سیل درافزایش حجم سفره آب سفره زیرزمینی احیای مراتع و بیابان زدایی موثر بوده و اجرای این گونه عملیات دردهه های اخیر مورد توجه خاص قرارگرفته است استان اصفهان ازجمله مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود پخش سیلاب درمنطقه باغ سرخ درجنوب شهرضا با هدف تغذیه سفره های زیرزمینی و افزایش آبدهی قنوات منطقه و بهبود خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک از سال ۱۳۶۹ آغاز شده است درطول سالهاپس ازاجرا منطقه چندین بارآبگیری شده است و اثراتی محسوس برسطح ابهای زیرزمینی و خصوصیات فیزیکی خاک داشته است این مطالعات با حفر۲۱ پروفیل درداخل و خارج از حوضچه های پخش سیلاب انجام گرفت بطور کلی نتایج نشان داد که پخش سیلاب باعث سنگین شدن بافت خاک و افزایش درصد اشباع و کاهش نفوذپذیری خاک شده است همچنین خاکهای درمعرض پخش سیلاب دارای مقادیر ازت فسفرمواد الی ظرفیت تبادل کاتیونی و بطور کلی حاصلخیزی بیشتری نسبت به خاکهای دست نخورده منطقه گردیده است.