سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی مروجی – دانشجوی کارشناسی ارشد
ناصر هنرجو – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
احمد جلالیان – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

یکی ازراه حلهای مناسب و کارآمد برای بهینه سازی استفاده ازرواناب به ویژه درمناطق خشک و نیمه خشک استفاده ازشبکه های پخش سیلاب می باشد که ضمن کاهش خسارات ناشی ازسیل درافزایش حجم سفره آب زیرزمینی احیای مراتع و بیابان زدایی موثر بوده و دردهه های اخیر مورد توجه خاص قرارگرفته است از انجا که استان اصفهان ازجمله مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود پخش سیلاب درمنطقه باغ سرخ درجنوب شهرضا به منظور تغذیه سفره های زیرزمینی و افزایش آبدهی قنوات از سال ۱۳۶۹ آغاز شده است درطول سالهای پس ازاجرا منطقه چندین بارآبگیری شده است و اثراتی محسوس برسطح ابهای زیرزمینی و خصوصیات فیزیکی داشته است بدین ترتیب این مطالعات با حفر۱۲ پروفیل درداخل و خارج از حوضچه های پخش سیلاب انجام گرفت و نتایج نشان داد که بافت خاک دراراضی تحت پخش سیلاب نسبت به شاهد ریزتربوده و درصد سیلت و رس خاک افزایش یافته است همچنین میانگین وزنی قطر خاکدانه ها دراراضی تحت پخش سلاب بیش از اراضی خارج از محدوده پخش سیلاب نمی باشد.