سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا ابراهیمی انجششی – دانشجویان کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان داروئی مجتمع آموزش جها
مجید دشتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و دانشجوی
سیده مریم شریعتی – دانشجویان کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان داروئی مجتمع آموزش جها

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر تنش شوری حاصل از کلرید سدیم و کلرید کلسیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه سرخارگل (Echinacea purpurea) یک ازمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با پتانسیل های مختلف اسمزی (صفر ۳- و ۵- و ۷- و ۹- بار) با سه تکرار در ازمایشگاه مرکز آموزش جهاد کشاورزی شهید هاشمی نژاد مشهد انجام شد. نتایج نشان دادند که اثر نوع نمک و پتانسیل های مختلف تاثیر معنی داری (۰/۰۱≥p) بر کلیه صفات جوانه زنی بذر داشت. مقایسه میانگین ها برای صفات درصد و سرعت جوانه زنی نشان دادند که نمک کلرید کلسیم به ترتیب با ۸۵/۶% و ۴/۶ نسبت به کلرید سدیم با ۵۸/۹% و ۲/۸ اختلاف معنی داری (۰/۰۵≥p) داشت و در گروه جداگانه قرار گرفت. نتایج همچنین نشان دادند که با کاهش پتانسیل اسمزی تا ۵- بار، درصد و سرعت جوانه زنی در هر دو نمک تفاوت معنی داری (۰/۰۵≥p) نشان ندادند، اما با پیشرفت شوری کلیه صفات جوانه زنی به طور معنی داری کاهش یافت. اثر متقابل نوع نمک و پتانسیل اسمزی نشان داد که در پتانسیلهای اسمزی کمتر از ۵- بار کلیه شاخص های جوانه زنی در نمک کلرید سدیم تفاوت معنی داری (۰/۰۵≥p) درمقایسه با نمک کلرید کلسیم داشتند.