سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین عباسی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
علی عبادی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
حسین شهبازی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

تاثیر مقادیر مختلف پتاسیم و روی برصفات فیزیولوژیک نخود درشرایط دیم بررسی شد چهارسطح کود پتاسیم شامل شاهد۰ و ۳۰و۶۰و۹۰ کیلوگرم درهکتار و ۳سطح کود روی شامل شاهد۰و۳و۶درهزار دریک آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در۳تکرار استفاده گردید مصرف کود روی موجب افزایش معنی دارپایداری غشا و محتوی نسبی آب برگ درسطح ۶درهزارشد کاربرد پتاسیم باعث افزایش معنی دار پایداری غشا و محتوی نسبی آب برگ گردید.