سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صفورا دهقانی پوده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
سیروس قبادی – اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهرام بانی نسب – اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی قیصری – اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سیلیسیوم یکی از عناصر مفید برای گیاهان محسوب می شود. بدین منظور در این پژوهش تاثیر آن بر عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی مورد مطالعه قرار گرفت. دو روش کاربرد سیلیسیوم (محلول پاشی و کاربرد خاکی) در هشت تیمار شامل ( صفر و ۵ و ۱۰ و ۱۵ میلی مولار پتاسیم سیلیکات و نانو سیلیس) به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. به منظور حذف اثر پتاسیم در سیلیکات پتاسیم از کلرید پتاسیم با غلظت ۱۵ میلی مولار استفاده شد. گلدهی، درصد تشکیل میوه، عملکرد، سفتی و کل مواد جامد محلول اندازه گیری شد. تمام فاکتورهای اندازه گیری شده در بیشتر تیمارها تحت تاثیر سیلیسیوم قرار گرفت. همچنین نانو سیلیس در بیشتر صفات اندازه گیری شده مؤثرتر از سیلیکات پتاسیم بود.