سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صفورا دهقانی پوده – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
سیروس قبادی – اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهرام بانی نسب –
مهدی قیصری –

چکیده:

سیلیسیوم یکی ازعناصر مفید برایگیاهان محسوب میشود بدین منظور دراین پژوهش تاثیر آن برفاکتورهای فتوسنتزی مورد مطالعه قرارگرفت دو روش کاربرد سیلیسیوم محلول پاشی و کاربرد خاکی درهشت تیمار شامل صفرو۱۰و۱۵ میل یمولار پتاسیم سیلیکات و نانوسیلیس بصورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی درچهارتکرار مورد بررسی قرارگرفت به منظور حذف اثر پتاسیم درپتاسیم سیلیکات از کلرید پتاسیم با غلظت ۳۰ میلی مولار استفاده شد نتایج نشان داد کاربرد سیلیسیم سرعت تعرق E را کاهش کارایی کاربرد آب WUE را بهبود بخشید همچنین کاربرد این عنصرتاثیری برسرعت فتوسنتز برگ Pn هدایت روزنه ای Gs میزان دی اکسید کربن داخلی Ci و کارایی مزوفیل برگ ME درتوت فرنگی نداشت