سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ادریس شعبانی سنگتراشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
سید جلال طباطبایی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
صاحبعلی بلند نظر – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

پتاسیم از جمله عناصر مهم در تغذیه گوجه فرنگی می باشد و نقش مهمی را در تعدیل اثرات نامطلوب شوری برعهده دارد. با توجه به نقش پتاسیم در تولید ترکیبات آنتی اکسیدانتی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی همراه با ۵ تیمار و ۳ تکرار (در هر تکرار ۴ گیاه) به اجرا در آمد. تیمار ها شامل غلظت های مختلف پتاسیم ( ۰/۲ و ۲ و ۷ و ۱۴ میلی مولار) در محلول غذایی با غلظت ۶۰ میلی مولار شوری حاصل از کلرید سدیم بودند. یک تیمار محلول غذایی بدون شوری نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. آزمایش در شرایط کنترل شده گلخانه ای و بصورت آبکشت انجام شد. نتایج نشان داد که در سطوح مختلف پتاسیم با شوری ۶۰ میلی مولار غلظت پرولین و ویتامین ث اختلاف معنی داری را نشان نداد. اما غلظت لیکوپن با افزایش سطوح پتاسیم افزایش یافت و اختلاف معنی داری را در سطح احتمال ۱ درصد نشان داد. همچنین در شرایط شور در مقایسه با تیمار بدون شوری غلظت پرولین اختلاف معنی داری را در سطح احتمال ۵ درصد نشان داد. اما غلظت لیکوپن و ویتامین ث اختلاف معنی داری را نشان نداد.