سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید هادی زاده فیروزجایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسین صادقی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
عباس صبوروح منفرد – پژوهشگر شرکت باغداری فجر ساری

چکیده:

شناسایی ارقام مختلف پایه های اصلاح شده و اثرات آنها در ارقام پیوندی مختلف یکی از ضروریات باغبانی است که می تواند هم برایمحققان و هم متخصصان و باغداران برای احداث باغ هایی با کیفیت مطلوب ، بسیار مفید باشد.. به طور کلی در استفاده از پایه برای یکرقم پیوندی بایستی به اثر پایه بر خصوصیات پیوندک توجه نمود ،در مرکبات نیز پایه اثرات متفاوتی بر میزان رشد رویشی ،میزانکلروفیل و جذب عناصر معدنی ارقام مختلف دارد. جهت بررسی اثرات پایه های نارنج، سیترنج و سیتروملو بر میزان و جذب عناصر معدنیلایم کوآت آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی با هفت تکرار در گلخانه ازدیاد مرکبات شرکت فجر ساری و دانشکده علومکشاورزی ساری انجام شد. در این آزمایش جذب عناصری مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، آهن، روی، مس، منگنز، بور وسدیم مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج این تحقیق نشان داد که اثرات متقابل پایه و پیوندک برای تمامی صفات معنیدار بود. لایم کوآتروی پایه سیترنج عناصر پتاسیم، منیزیم ،آهن، منگنز و روی را به مقدار بیشتری از دیگر پایه ها جذب کرده است در صورتی که بیشترینجذب نیتروژن، فسفر و کلسیم روی پایه نارنج حاصل شد و عناصر مس و بور روی پایه سیتروملو بیشتر از پایه ها دیگر جذب شده اند.