سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین اخباری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – استادیار – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد – دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی خلقی – مربی- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

برای حذف آستنیت باقیمانده از برخی از انواع فولادهای ابزار تحت شرایطی می توان از عملیات تکمیلی سردکردن زیر صفر استفاده کرد. فاز نیمه پایدار آستنیت از طرفی مقاومت به سایش راکاهش داده و از طرفی دیگر با تبدیل شدن به مارتنزیت باعث تغییر ابعاد ناخواسته می شود و در نتیجه دقت ابعادی کاهش می یابد . این عملیات در مورد فولادهایی که نیاز به دقت ابعادی بالا و یامقاومت به سایش بالایی دارند به نحو وسیعی بکار می رود . در این تحقیق تاثیر پایدار شدن آست نیت باقیمانده در عملیات سرد کردن زیر صفر تا دمای -۶۳درجه و ۱۸۰-درجه برر سی شد . نتا یج بدست آمده نشان داد که پا یدار شدن آست نیت باقیمانده در عملیات زی ر صفر باعث بهبود رفتار سا ی شی و خواص مکانیکی فولاد مورد مطالعه می شود