سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نگار افشارحسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزل
عبدالرضا سروقدمقدم – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

نتایج یک آنالیز غیر خطی تابع تعریف رفتار غیرالاستیک وعوامل وابسته به آن است . وجه تمایز مدلسازی عناصر سازه ای غیر الاستیک گسترش پلاستیسته در سطح مقطع و در طول عضو است. از میان انواع مدل های ارائه شده برای در نظر گرفتن گسترش پلاستیسته، استفادهاز مدل های دارای مفصل متمرکز به دلیل سادگی آنها متداولتر است. علاوه بر سادگی، این گونه مدلسازی محدودیت های سایر روش های مدلسازی نظیر محدودیت مدلسازی با المانهای فایبری درشبیه سازی پدیده هایی نظیر کمانش آماتورها را ندارد. پلاستیسته متمرکز معمولا بصورت مفصلهای دارای طول صفر به کمک پارامترهای مدل ممان انحنا تعریف میشود. برپایه آزمایش های چرخه ای و یکنواختEberhard&Berryدر سال ۲۰۰۴ بر روی ۳۰۶ ستون مستطیلی و ۱۷۷ ستون دایره ایCurt Haselton در سال ۲۰۰۷ روابط هایی برای پارامتر هایی نظیر : سختیموثر، مقاومت خمشی، ظرفیت چرخش پلاستیک، ظرفیت چرخش بعد از نقطهی تسلیم، سخت شدگی بعد از نقطهی تسلیم و ظرفیت اتلاف انرژی چرخهای اعضای قاب خمشی بتنی توسعه داد. به این ترتیب منحنی رفتاری عضو که نشانگر طیفرفتاری یک عضو از حالت الاستیک تا گسیختگی کامل است و یک ربع از منحنی پوش رفتار چرخه ای عضو تحت بارگذاری رفت و برگشتیاست، بدست میاید . با توجه به حساسیت نتایج تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیر خطی به مشخصات منحنی رفتاری تعریف شده برای اعضا، این تحقیق تاثیر پارامترهای مختلف طراحی اعضای قاب خمشی بتن مسلح بر مشخصات منحنی ممان انحنا شامل سختی موثر ،مقاومت خمشی، ظرفیت چرخش پلاستیک، ظرفیت چرخش بعد از نقطهی تسلیم، سخت شدگی بعد از نقطهی تسلیم و ظرفیت اتلاف انرژی چرخهای، در این مفاصل را مورد بررسی قرار میدهد