سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهران سرداریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
معصومه معدنی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید مهدی عباسی – استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این پژوهش، به بررسی تاثیر پارامترهای دما و زمان همگنسازی بر ریزساختار و سختی آلیاژ اینکونل ۷۱۸ تولید شده به روش VIM-ESR پرداخته شده است. به این منظور از محدوده دمایی ۱۲۲۰-۱۱۰۰ درجه سانتی گراد و زمانهای ۱۰-۱ ساعت جهت همگن سازی استفاده شد . نتا یج بررسی های ریزساختاری نشان داد که در دماهای کم مورد بررسی، در تمامی زمانها ساختار دندریتی حفظ شده است درحالیکه افزایش دما، باعث حذف دندریتها و آغاز تبلورمجدد در زمینه نزدیک ذرات کاربیدی و ادامه آن در مرزدانه ها شده است . همچنین با افزایش دمای همگنسازی اندازه ذرات کاربیدی افزایش یافته است. لازم به ذکر است که ا ثر افزایش زمان همگنسازی نیز مشابه با افزایش دما بود. بر طبق نتایج این تحقیق ، دما و زمان به ترتیب ۱۱۸۰ درجه سانتی گراد و پنج ساعت به عنوان دما و زمان بهینه همگن سازی آلیاژ مورد بررسی، تعیین شد . بطوریکه همگن سازی در این دما و زمان منجر به حداقل شدن تغییرات سختی نمونه ها از سطح به مغز شده است.