سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سپیده صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه امیرک
سید محمد رضا علوی مقدم – ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در تحقیق حاضر، راندمان حذف یونهای کروم شش ظرفیتی از فاضلاب مصنوعی به وسیله روش انعقاد الکتریکی مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از یک رآکتور حاوی چهار الکترود آلومینیومی که به صورت تک قطبی به منبع تغذیه متصل بودند، استفاده شد. در این خصوص، مهمترین پارامترهای تاثیر گذار مانند pH اولیه، چگالی جریان، زمان انجام واکنش و غلظت اولیه کروم در دامنه وسیعی برای رسیدن به بیشینه حذف کروم شش ظرفیتی مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر این، انرژی مصرف شده و میزان کاهش وزن الکترود ها در هر آزمایش اندازه گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده در شرایط این پژوهش، بیشینه حذف کروم (۸/۷۸%) در pH 3، غلظت اولیه ۵۰ میلی گرم بر لیتر و چگالی جریان ۵/۱۲ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع به دست آمد. بر اساس داده های به دست آمده در این تحقیق، با افزایش غلظت اولیه کروم از ۵۰ به ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر، درصد حذف کروم به ترتیب از ۷۳% به ۲/۳۱% کاهش پیدا کرد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که با افزایش غلظت اولیه کروم، انرژی مصرفی کاهش و با افزایش چگالی جریان، میزان کاهش وزن الکترودها افزایش یافت.