سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصوم کونانی – دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک ، ایران
علی محمد آسترکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود ، درود ، ایران
ناهید قاسمی –

چکیده:

نانوامولسیون ها، امولسیون هایی شفاف یا نیمه شفاف(در گستره ۵۰ تا ۲۰۰ نانومتر) یا شیری رنگ(بالاتر تا ۵۰۰ نانومتر) می باشند. نانوامولسیون ها برای انتقال موثراجزای فعال از طریق پوست مناسب هستند و امکان نفوذ سریع مواد فعال را می دهند. ماهیت شفاف سیستم و نبودن ضخیم کننده و سیالیت آن ها باعث می شود از نظر زیبایی مطلوب و لطیف باشند. در این تحقیق نانوامولسیون های روغن لیمو در آب با روش امولسیون سازی دمای معکوس فازPIT)تهیه شد.Tween40به عنوان سورفاکتانت استفاده شد. اثر غلظتNaClدر فاز آبیpH،و درصد وزنی سورفاکتانت و فاز آبی، رویPIT و اندازه ذرات بررسی گردید. نتایج نشان دادکه با افزایش غلظتNaClاز ۰٫۰۵ به ۱ مولار PIT، ا۷۲ به ۵۰ کاهش می یابد. دستگاهnano-ZS برای تعیین اندازه ذرات و شاخصپراکندگی امولسیون روغن در آب در طول موج ۶۰۰ نانومتر استفاده شد. میانگین اندازه ذرات برای ۰٫۵ ،۰٫۱ و۱mol/l ازNaCl25 به ترتیب ۳۰۸٫۱،۴۹۷٫۳ و ۱۸۹٫۹ نانومتر و شاخص پراکندگی به ترتیب ۰٫۳۳۴ ،۰٫۳۴۸ و ۰٫۳۰۷ می باشد. نانوامولسیون های تهیه شده با توجه به شفافیت، پایداری محلول و ابعاد قطرات، می توانند محیط واکنش مناسبی برای پلیمریزاسیون ساخت مواد آرایشی و بهداشتی و دارویی باشند.