سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی کشاورزکرمانی – دانشجویکارشناسیارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسین باقری پور – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر ک

چکیده:

در این مقاله به مطالعهی نشست فونداسیون نواری بر روی تاج شیب شیروانی مسلح شده با ژئوگریدتحت اثر تحریک دینامیکی پرداخته شده است. این بررسی توسط نرم افزارFlac به روش تفاضلات محدود، انجام گرفته است. سپس مقایسهای از نشست دینامیکی بر اثر تغییر در شرایط هندسی مسئله، فواصل المانهای ژئوگرید و نیز مشخصات مکانیکی خاک و سرعت موج دینامیکی صورت گرفته است. یک مدل مبنا در نظر گرفته شدهاست، با فرض ثابت بودن برخی پارامترها، نشست دینامیکی، تحت اثر پارامتر متغییر مورد نظر بررسی میگردد. نتایج نشان میدهد که افزایش چسبندگی و فاصلهی لبه فونداسیون از لبه تاج شیروانی، سبب کاهش قابل توجه، و افزایش دامنهی موج سرعت سبب افزایش قابل توجه نشستناشی از تحریک دینامیکی میشود