سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان شایسته – گروه مهندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی
شبنم عمرانی –

چکیده:

بر اساس نتایج حاصل از حل دستگاه معادلات دو بعدی ناپایا، پارامترهای موثر بر نفوذ جامد- جامد مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به اهمیت نفود مرزدانهای و نفود حجمی در جامدات ابتدا سهم هریک از این مکانیزمهای نفودی در رژیمهای مختلف A,B,C بررسی گردید. سپس پارامترهای مؤثر بر نفوذ از قبیل زمان، دما، اندازه دانه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بود که در رژیم نوعA مکانیزم غالبا نفوذ، بهصورت حجمی، در رژیم نوعB هر دو مکانیزم مرزدانهای و حجمی و در رژیم نوعC تنها نفوذ مرزدانهای اهمیت دارد. با توجه به افزایش میزان نفوذ پذیری با دما، ممکن است در حین بررسی اثر دما کلیه رژیمها مشاهده شود. همچنین با افزایش اندازه ذرات در یک زمان مشخص میزان نفوذ در یک مکان مشخص کاهش یافته وپارامتر زمان باعث میشود تا غلظت ماده نفوذ کننده در یک مکان مشخص افزایش یابد