سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا کیانی نسب – کارشناس ارشد تکنولوژی نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیامک سحر خیز – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد معروفی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از مراحل مهم تولید پوشاک ، مرحله فیوزینگ (اتصال لایی به پارچه با استفاده از حرارت ) می باشد. اتصال بین لایی و پارچه باید به اندازه کافی محکم باشد تا هم در عملیات بعدی در فرایندتولید پوشاک و هم در هنگام پوشش با دوام باشد . هدف از انجام این پروژه بررسی تاثیر پارامترهای موثر در عملیات فیوزینگ (دما، فشار ) بر استحکام اتصال پارچه های فاستونی می باشد(پارامتر زمان ثابت در نظرگرفته شد ). لایی و پارچه در پنج فشار و پنج دما فیوز شدند . در ادامه علاوه بر استحکام اتصال بین لایی و پارچه ثبات ابعادی و خواص خمشی پارچه فیوزشده نیز اندازه گیری شد . سپس نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت . به طورکلی تغییر دما و فشار تأثیر قابل توجه و مشخصی بر درصد جمع شدگی و طول خمش پارچه های فیوزشده نداشت . دما و فشار باعث افزایش استحکام اتصال شدند . تأثیر فشار بر استحکام اتصال بیشتر از تأثیر دما بود. در این پروژه یک مدل رگرسیون بین دما، فشار و استحکام اتصال ارائه گردید.