سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهزاد ظهوری تالی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه
محمد مزینانی – استادیار، گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی
رضا قندهاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه
غلامرضا ابراهیمی – دانشیار، گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

چکیده:

در پژوهش حاضر، به منظور بررسی تاثیر حضور عناصر نادر خاکی، بر فرآیندهای ترمیم و کارپذیری، آزمون فشار گرم در محدوده دمای۴۰۰-۳۰۰ و با نرخ کرنشهای۰/۰۱و۰/۱ S-1 0 بر روی آلیاژAZ 80حاوی عناصر نادر خاکی، انجام شد. نتایج حاصل نشان دادند، که تبلور مجدد دینامیکی، بیشتر با مکانیزم مهاجرت مرز دانهی متاثر از کرنش، انجام گرفته است. تعداد محدودی از دانههای جدید، به صورت جدا و منفرد تشکیل شدهاند، که ناشی از رخ دادن تبلور مجدد دینامیکی پیوسته، در ماده است. رسوبات تیغهای شکلAl11RE 3که در اثر افزودن عناصر نادر خاکی، ایجاد شده اند، با پین کردن مرزدانهها به ریزدانگی ماده،کمک کرده اند. همچنین تصاویر ریزساختاری بیانگر افزایش کسر تبلور مجدد دینامیکی، با کاهش پارامتر زنر- هولمن میباشد.