سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

اثرات پارامترهای اصلی پوشش دهی اعم از تغییر درنرخ تغذیه پودرپوشش دهی و فاصله پاششی درحین پوشش برمیزان سختی چقرمگی شکست و ریزساختارپوشش Cr -4 Co -10 WC که برفولاد زنگ نزن حاوی ۱۳ درصد کروم پاشش شده است به روش HVOF مورد بررسی قرارگرفته است چقرمگی شکست و سختی درپارامترهای ذکر شده دراین پوشش درسطح مقطع نمونه ها به کمک دستگاه فرورونده ویکرز مورد بررسی قرارگرفت ریزساختار و ترکیبات شیمیایی مختلف ایجاد شده درپوشش به کمک XRD,SEM مورد تحقیق قرارگرفت همچنین از Image analyzer برای بررسی مقدار توزیع و مورفولوژی تخلخل های ایجاد شده دراین پوشش کمک گرفته شد با افزایش نرخ تغذیه پودر و افزایش فاصله پاششی با افزایش حضور تخلخل و ایجاد ناهمگنی درلایه های پوششی روبرو می باشیم