سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا واعظی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه زنجان
محمد عباسی – فارغ تحصیل کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه زنجان
مهرداد سبحانی – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز

چکیده:

پایداری خاکدانه ها بر ویژگی های مهم خاک مانند نفوذپذیری، تهویه، مقاومت، انتقال آب، املاح، گازها و گرما اثر قابل توجهی دارد. این ویژگی تحت تاثیر سایر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک قرار دارد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر پایداری خاکدانه ها بود. برای این منظور نمونه خاک از عمق صفر تا ۳۰ سانتیمتر در ۶۰ نقطه با سه تکرار در حوزه آبخیز تهم چای در سال ۱۳۸۸ برداشت شد. تحلیل داده ها نشان داد که تغییرات پایداری خاکدانه ها بطور عمده متاثر از مقدار ماده آلی (۰۱/۰ , p<73/0 R2=)، آهک (۰۵/۰ , p<47/0 R2=) و سدیم (۰۵/۰ , p<50/0 R2= ) است. نتایج تحلیل رگرسیونی به روش گام به گام نیز منجر به ارائه معادله ای شد که از آن مقدار پایداری خاکدانه های تر در مناطق مربوطه را می توان از روی متغیر های فوق برآورد نمود (۷۷/۰ R2=).