سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی ابارشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی ،گروه مواد، دانشگاه سمنان
اسماعیل عمادالدین – استادیار گروه مواد ،دانشکده مهندسی ، دانشگاه سمنان

چکیده:

فولادهای TRIP به دلیل استحاله آستنیت باقی مانده با ماتنزیت در حین تغیر شکل دارای استحکام و انعطاف پذیری مطلوبی می باشند. به این دلیل به طور گسترده د رصنایع خودرو سازی مورد استفاده قرار می گیرند. آستنیت باقی مانده مهمترین جزء ریز ساختار این فولادهامحسوب می شود. دراین تحقیق به بررسی اثر ویژگی های آستنیت باقی مانده بر رفتار خستگی فولادTRIP حاوی Mn و Si پرداخنه شده است. باعملیات حرارتی ، شامل آنیل در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد و سپس استمپرینگ د رمحدوده ۴۵۰-۳۵۰ درجه سانتیگراد د رزمان های متفاوت ، استنیت باقی مانده با ویژگی های مختلف بدست امد . تست خستگی تحت کنترل تنش برای نمونه های مختلف انجام شد. نتایج بدست آمده از آزمایش خستگی نشان می دهد با افزایش کسر حجمی آستنیت باقی مانده رفتار خستگی بهبود می یابد.