سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی ربیع نژاد – کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
مسعود زمانی – کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزش
معصومه همایون املشی – کارشناس تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
حمید آقاعلی نژاد – استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اثرات مصرف مکمل ویتامین E (VE ( برعلایم استرس اکسایشی وکوفتگی عضلانی تاخیری در بازیکنان بسکتبال بعد از انجام یک دوره فعالیت برون گرای وامانده ساز بود . برای این منظور ۱۱ مرد بسکتبالیست ۶۵۵ واحد مکمل ویتامین E 8 نفر( و دارونما ) ۸ نفر( رادو ساعت قبل و ۱۱ ساعت بعد ( از فعالیت برون گرا مصرف نمودند. نمونه های خونی قبل ازفعالیت و همچنین بلافاصله ، ۱۱ و ۱۶ ساعت بعد ازفعالیت برون گرا برای تجزیه و تحلیل کراتین کیناز ومالون دی آلدهید و همچنین قبل و ۱۶ ساعت پس از فعالیت برای تچزیه و تحلیل ویتامین E جمع آوری شدند. همچنین میزان درد عضلانی ادراک شده در عضلات باز کنندهی ساق مورد ارزیابی قرار گرفت. غلظت VE پلاسما در هر دو گروه بعد از ۱۶ ساعت افزایش یافت اما تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. اگر چه فعالیت CK در تمام دوره های زمانی در هر دو گروه افزایش یافت، اما تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. در این مطالعه غلظت MDA پلاسما بین اندازه گیری ۱۱ تا ۱۶ ساعتپس ازفعالیت کاهش معناداری رانشان داد ) P=0.07 ( اما در عین حال تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد ( P>0.05 (. همچنین میزان درد عضلانی ادراک شده در هر دوگروه پس از فعالیت برون گرا افزایش یافت اماتفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد. یافته های بدست آمده از این مطالعه نشان دادمکمل ویتامین E تاثیری در کاهش آسیب و دردعضلانی و پراکسیداسیون لیپید که به دنبال فالیت برون گرا بوجود می آید نداشته است