سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آمنه سلیمانی – دانشجویان کارشناسی باغبانی
منصوره حاتمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی دانشگاه تهران
فرشید اکرم قادری – دانشجوی دکتری زراعت
کامبیز مشایخی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تاثیر وزنهای مختلف غده پیاز خوراکی (Allium cepa L.)، رقم وایت اسپانیش براجزای عملکرد و تولید بذر مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق سال ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده های کشاورزی دانشگاه گرگان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار ها شامل شش اندازه مختلف پیاز (کمتر از ۵ و ۱۰-۵ و ۱۵-۱۰ و ۲۰-۱۵ و ۲۵-۲۰ و ۳۰-۲۵ گرم) بود. در طی رویش پیازها، خصوصیات مورفولوژیکی و سپس صفات مربوط به گلدهی آنها ثبت شد. پس از برداشت بذور، وزن هزاردانه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، یکنواختی جوانه زنی، طول گیاهچه، تعداد گیاهچه جوانه زده نرمال، وزن خشک گیاهچه، هدایت الکتریکی بذور اندازه گیری شد. همچنین میزان نشاسته در مخلوط بذور تیمارها تعیین گردید. نتایج نشان دادند بین تیمارها از لحاظ خصوصیات مورفولوژیکی، وزن هزار دانه، وزن خشک گیاهچه، تعداد جوانه های نرمال و سرعت جوانه زنی در سطح ۱درصد و یکنواختی جوانه زنی در سطح ۵ درصد اختلاف معنی دار وجود دارد. این بررسی مشخص نمود که پیازهای کوچکتر علیرغم تولید مقدار کمتری بذر، بذور درشت تری به وجود می آورند که با توجه به اهمیت زیاد کیفیت بذر در کشت این گیاه، کشت پیازهای کوچکتر با فواصل کمتر به منظور تولید بذر پیاز به زارعان توصیه می شود.