سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رویا شمسی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالرضا کریمی سامانی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تشکیل گرداب درآبگیرها و سرریزهای مدور قائم باعث بوجود آمدن هسته ی هوا دردهانه ورودی آبگیر درصورت ناکافی بودن عمق استغراق روی سازه شده و باعث کاهش ظرفیت آبگیر و ورود هوا بهداخل مجرا میشود یکی ازروشهای اصلاح شکل ورودی به منظورجلوگیری ازورود هوا و کاهش قدرت گردابه استفاده ازسرریز کلیدپیانویی برروی ورودی آبگیر است بهدلیل ناکافی بودن تحقیقات برورودی کلید پیانویی دراین تحقیق اثرپارامترهای ورودی کلید پیانویی برعمق استغراق بحرانی سرریز مدور دریک مدل ازماییشگاهی مورد بررسی قرارگرفته است نتایج آزمایشها نشان میدهد با بکاربردن ورودی کلید پیانویی عمق استغراق بحرانی بطورقابل توجهی کاهش می یابد.