سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد جودی نصراله بیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا عرب امیری – استادیار دانشکده معدن نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

معمولا برای اکتشاف ذخایر غیرفلزی با توجه به ارزش ریالی پایین تر آنها نسبت به ذخایر فلزی از روشهای پرهزینه کتشافی استفاده نمی شود و تنها از روش های ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی محدودی برای این مطالعات استفاده می شود کانی سولفات سدیم از این دسته مواد می باشد که پیشتر از این برای اکتشاف آن از روش ژئوشیمیایی استفاده می شود روشهای ژئوشیمیایی در اکتشاف ذخایر بزرگ این کانی تنها به تعیین محلهای تقریبی قرارگیری آنومالی های محدود می شوند دراین مطالعه هدف بررسی تاثیر وجود کانی سولفات سدیم برمقادیر مقاومت ویژه ناشی از اندازه گیری های مقاومت سنجی الکتریکی است که درصورت رسیدن به پاسخ مطلوب انتظار می رود که روش نوینی دراکتشاف این کانیحاصل شود د رنهایت نیز میزان کارایی این روش مورد بررسی قرارگرفته است.