سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کیوان ابراهیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوئین زهرا، گروه مدیریت بازرگانی، بوئین زهرا ، ایران
اسحاق رسولی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اردبیل ، گروه مدیریت بازرگانی ، اردبیل ، ایران

چکیده:

تاثیر واحدهای بازاریابی در بهبود عملکرد شرکت های بیمه ، در شرایط رقابتی و چالش برانگیز کنونی در بازار بیمه، از نیازهای جدی این شرکت هامحسوب می شود.تاکنون تحقیقاتی که در عرصه بازاریابی بیمه صورت گرفته است ، رویکردی جزء نگرانه داشته و معطوف به مطالعه راهبردها و فنون بازاریابی و فروش در این صنعت بوده است.هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر واحدهای بازاریابی در عملکرد شرکت های بیمه (مطالعه موردی در شرکت بیمه توسعه ) است. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی میباشد و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران شعب و مدیران واحد های بازاریابی، مسئولین صدور بیمه نامه و مسئولین امور مالی کلیه شعب در سطح کشور می باشد که تعداد آنها برابر ۱۵۰ نفر می باشد.با توجه به محدود بودن جامعه آماری به تعداد ۱۵۰ نفر در تحقیق حاضر برای نمونه گیری از روش کل شماری (همه شماری) استفاده شده است..بمنظور گرد آوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامه استاندارد کارت امتیازی متوازنBsc برای ارزیابی عملکرد استفاده شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال می باشد که با طیف لیکرت و با گزینه های خیلی کم تا خیلی زیاد مشخص شده است. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماریspssو برای تحلیل فرضیات از آزمون Tزوجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که واحدبازاریابی شرکت بیمه توسعه در بهبود جنبه مالی، جنبه مشتری مداری، جنبه رشد و یادگیری و جنبه فرآیندهای داخلی شرکت بیمه توسعه تأثیرگذار هستند