سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم خجسته – دانشگاه صنعتی شریف تهران -ایران
علی عباسپورتهرانی فرد – دانشگاه صنعتی شریف تهران -ایران
عادل تقی زاده طرقبه – شرکت توزیع نیروی برق گیلان رشت ایران
هادی دوستی برحق – شرکت توزیع نیروی برق گیلان رشت ایران

چکیده:

در این مقاله به بررسی اثرات واحدهای تولید پراکنده نوع پیل سوختی بر روی پاسخ دینامیکی و پایداری گذرای ژنراتور سنکرون پرداخته م یشود. همانطور که میدانیم، انجام مطالعات دینامیکی مستلزم داشتن مدل دقیق دینامیکی عناصر میباشد. از این رو، در گام اول این مقاله به ارائه مدل دق ی ق دینامیکی پیل سوختی م یپردازیم. این مدل بای د به گونه ا ی باشد که کلیه معادلات الکتروشیمیایی را برآورده سازد. در گام بعدی به بررسی اثرات دینامیکی واحدها ی پی ل سوخت ی برروی ژنراتورهای سنکرون پرداخته م یشود. معیارهای پایداری گذرا که برای این بخش انتخاب شده است شامل حداکثر انحراف سرعت رتور و مدت زمان نوسانات م ی باشد . کلی ه شبیه سازی ها توسط نرم افزارMATLAB/SIMULINKانجام شده است.