سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا رهی – مربی دانشگاه آزاد رودهن
عباس یداللهی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
کیانوش شیرمحمدی – مربی دانشگاه آزاد رودهن
کوروش حنیفی – مربی دانشگاه آزاد رودهن

چکیده:

مصرف نامتعادل کدهای شیمیایی باعث شده است که پیامدهای زیست محیطی افزایش هزینه آلودگی منابع آب غذا افت کیفیت محصولات کشاورزی و کاهش میزان حاصلخیزی خاک ایجاد شود براساس نظرات کارشناسایان ۲۶ تا ۳۴ درصد از کشور ایران درشرایط خشک و بیابانی است حدود ۱۷ استان کشور به طور مستقیم متاثر از شرایط بداقلیمی هستند براساس گزارشها هرسال بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد ریال خسارت براثر فرسایش بادی به کشوروارد می شود تحقیق حاضر به منظور ارتقا بهره وری از مراتع درشرایط اقلیم خشک ایران صورت گرفته است که به نوعی میتواند باعث ایجاد اشتغال دربخش علوفه و دام باشد به منظور بررسی تاثیر هیومیک اسید کودی ترکیبی با پایه ارگانیک برروی رشد رویشی گونه مرتعی وعلوفه ای Agropyron. Cristatum درسال ۸۹ بصورت گلخانه ای درشهرستان دماوند با هدف افزایش رشدرویشی و ظرفیت نگهداری آب گیاه اجرا شد کود هیومیک اسید به صورت گرانولی به مقدار ۰و۷۵ و ۱۵۰ و ۲۲۵ کیلوگرم درهکتار مصرف گردید صفات مورد بررسی عبارت بودند از وزن خشک بخش هوایی سطح ویژه برگی SLA رطوبت نسبی برگ RWC محتوای آب درواحد سطح برگ LWCA و میزان کمبود آب نسبت به حا لت اشباع WSD