سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، گروه علوم باغب
احمد گلچین – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، گروه علوم باغبانی، ابه
محمدامیر دلاور – عضو هیئت علمی مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، گروه علوم باغبانی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر هیدروژل ،آهن و نیتروژن بر رشد رویشی درخت سیب رقم گالا(domestica Malus) یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۸ تیمار و در سه تکرار به اجرا در آمد. کود سولفات آمونیوم به عنوان منبع نیتروژن در ۳ سطح (صفر، ۲۵۰و ۵۰۰ گرم برای هر درخت) و کود سکوسترین آهن به عنوان منبع آهن در سه سطح (صفر، ۵۰و ۱۰۰ گرم برای هر درخت ) و هیدروژل در دو سطح(صفر و ۷۸۰گرم برای هر درخت) مصرف گردیدند. پس از کاشت نهال های یکساله سیب و استقرار آنها تیمارهای آزمایشی بر روی آنها اعمال و صفاتی مانند وزن خشک شاخه ،طول شاخه و سطح برگ به عنوان شاخص های رشد رویشی اندازه گیری شدند.نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که مصرف سولفات آمونیوم تا ۵۰۰ گرم برای هر درخت و مصرف هیدروژل به میزان ۷۸۰ گرم برای هر درخت باعث افزایش سطح برگ و طول شاخه و وزن خشک شاخه گردید ولی مصرف سکوسترین آهن این صفات را به طور معنی داری کاهش داد